Impresszum, adatkezelési tájékoztató

IMPRESSZUM

Cégnév: SYNCHROLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2049 Diósd, Határ u. 49.

Telephely: 2049 Diósd, Homokbánya utca 2.

Adatvédelmi tisztviselő: Simsik-Szigeti Nóra

Email cím: info@bionaturagaleria.hu

Telefonszám: 30 591 9083

Adószám: 23525906-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-167679

Kibocsátó: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

        Kamara: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi És Ipari Kamara

Bankszámlaszám: Erste Bank: 11600006-00000000-79582405

FELIR azonosító: AA3065318

Tárhelyszolgáltatónk: AB PLUSZ Bt.

2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
06 1 445 05 09, abplusz@abplusz.hu

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SYNCHROLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a www.bionaturagaleria.hu oldal üzemeltetője a következő nyilatkozatot teszi.

1.Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 20. §-a (Infotv), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 4.§-a.

2. Adatkezelő adatai:

Cégnév: SYNCHROLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2049 Diósd, Határ u. 49.

Telephely: 2049 Diósd, Homokbánya utca 2.

Adatvédelmi tisztviselő: Simsik-Szigeti Nóra

Email cím: info@bionaturagaleria.hu

Telefonszám: 30 591 9083

Adószám: 23525906-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-167679

Kibocsátó: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

        Kamara: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi És Ipari Kamara

Bankszámlaszám: Erste Bank: 11600006-00000000-79582405

FELIR azonosító: AA3065318

Tárhelyszolgáltatónk: AB PLUSZ Bt.

2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
06 1 445 05 09, abplusz@abplusz.hu

3. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési, mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 1. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi — szerződött —és jövőbeni szerződő — partnerünktől is.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
  (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Kezelt személyes adatok:

 • keresztnév, vezetéknév, cégnév
 • cégek esetében adószám
 • lakcím
 • kiszállítási cím
 • telefonszám
 • emailcím
 • jelszó

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, számviteli bizonylat kiállítása.

4. Nyilatkozunk, hogy a SYNCHROLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről.

5. Az adatkezelés során a SYNCHROLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az Érintett információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 1. pontjában foglalt jogszabályi rendezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat.

6. Nyilatkozuk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan szolgáltatókat (alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

7. A kezelt adatok tulajdonosának, mint Érintettnek, a következőkhöz van joga:

 • tájékoztatási jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 • hozzáférési jog:Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
   Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 • helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
 • adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
 • visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • jogérvényesítés:- Bírósághoz fordulás joga:Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes.- Adatvédelmi hatósági eljárás:Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C),

8. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 • Weboldalunk közösségi média felülettel is rendelkezik, így ha kedveli oldalunkat a Facebookon, megismerünk minden profiljához tartozó és a nyilvánosság számára elérhető adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.
 • Az adatkezelő a számlázáshoz szolgáltatót vesz igénybe.

A szolgáltató neve: Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.

A szolgáltató elérhetőségei: www.szamlazz.hu, 1031 Budapest, Záhony u. 7/C

 • Az adatkezelő köteles bírósági vagy hatósági megkeresés alapján az Érintett személyes adatait, mint bizonyítékokat az eljáró közhatalmat gyakorló szerv rendelkezésére bocsátani.
 • Az adatkezelő a csomagok kiszállításához szolgáltatókat vesz igénybe:

1. A szolgáltató neve: SPRINTER Futárszolgálat Kft. A szolgáltató elérhetőségei: 1097 Budapest, Táblás utca 39., info@sprinter.hu

2. A szolgáltató neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. A szolgáltató elérhetőségei: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., info@gls-hungary.com

9. Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztató

Internetes oldalunk úgynevezett cookie-t használ.
A cookie-k egyik legfőbb célja, hogy használatukkal időt lehessen megtakarítani, hiszen a cookie azt közli az adott webkiszolgálóval, hogy egy bizonyos weblapot már korábban is meglátogatott böngészőjével a felhasználó.
A cookie-k a felhasználók merevlemezére automatikusan továbbított olyan fájlok, amelyek megkönnyítik az internetes oldalon való navigációt és az internetes oldal-látogatási statisztikák elkészítését.
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgálóstatisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja.
Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.
Jelen weboldal a következő kétfajta cookie-t használhatja:
– Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

Az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a cookie-k küldése letiltható, azonban a cookie-k teljes tiltás esetén honlapunk egyes funkciói nem, vagy csak korlátozott mértékben lesznek elérhetők!

A cookie-k semmilyen esetben nem tartalmaznak személyes adatokat.
Weboldalunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy honlapunk (sütiket) tároljon az Ön számítógépén.

Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Hatályos: 2018. május 25.

0

Your Cart